ศูนย์แรงงานอำเภอไม้แก่น ,
ชั้น 1 ที่ว่าการอำเภอไม้แก่น

เขียนโดย Super User

     เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. บัณฑิตแรงงานอำเภอไม้แก่น เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เพื่อชี้แจงข้อราชการต่างๆ การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบาย/ข้อสั่งการให้ที่ประชุมรับทราบ/ถือปฏิบัติ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ, ปลัดอำเภอ, หน่วยกำลังในพื้นที่, จนท.ปกครอง, สำนักงานสถิติจังหวัดปัตตานี, จนท.รพ.ไม้แก่น, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน, บัณฑิตอาสา และลูกจ้างเหมาบริการ โดยมีนายศศิพงศ์ ชูเชิด ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอไม้แก่น เป็นประธานในการประชุม ณ หอประชุมโรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี

เขียนโดย Super User

     เมื่อวันที่่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. บัณฑิตแรงงานอำเภอไม้แก่น เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บังคับหน่วยกำลังในพื้นที่ และปลัดอำเภอ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ทั้งนี้เพื่อชี้แจงข้อราชการ พร้อมติดตามผลการปฏิบัติงานในห้วงที่ผ่านมา และขับเคลื่อนงานต่างๆที่จะดำเนินการในพื้นที่ โดยมีนายศศิพงศ์ ชูเชิด ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอไม้แก่น เป็นประธานในการประชุม ณ หอประชุมอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี

เขียนโดย Super User

     เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 บัณฑิตแรงงานอำเภอไม้แก่น เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยมีนายสะนิ  เหมหีม แรงงานจังหวัดปัตตานี และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปัตตานี ผู้กำกับบัณฑิตแรงงานพบปะมอบแนวทางให้แก่บัณฑิตแรงงานอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมศรีนาฆารา ชั้น 3 โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี