ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองปัตตานี,
ถ.เดชา ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

084-9956140,088-3955586
nohmee_vee@hotmail.com

เขียนโดย PANDI

19 มิถุนายน 2561 บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี สำรวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ ปี 2561 จำนวน 1,004 แห่ง

เขียนโดย PANDI

6 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. บัณฑิตแรงงานอำเภอเมือง นำผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในกลุ่มเป้าหมายที่ประสงค์จะหางานทำในประเทศ,ต่างประเทศ และรับงานไปทำที่บ้าน จำนวน 9 ราย เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ฯ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี

เขียนโดย PANDI

7 - 11 พฤษภาคม 2561 บัณฑิตแรงงานประจำตำบลอาเนาะรู อำเภอเมืองปัตตานี จัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพกำลังแรงงานภาพอุตสาหกรรมและบริการไปสู่ Thailand 4.0 (อบรมเพิ่มขีดความสามารถด้านต่างประเทศ) หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขา ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 30 ชั่วโมง ดำเนินการฝึกโดย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี ณ โรงเรียนตาดีกาซีอารุลอิสลาม ตำบลอาเนาะรู อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

เขียนโดย PANDI

1 มิถุนายน 2561 บัณฑิตแรงงานอำเภอเมือง ประชุมรับมอบหมายงานจากเจ้าหน้าที่จัดหางานจังหวัดปัตตานี เรื่องติดตามรายชื่อผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ประสงค์หางานในจังหวัดปัตตานี หางานทำที่ต่างประเทศ และรับงานไปทำที่บ้าน ในเขตอำเภอเมือง ณ ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองปัตตานี

เขียนโดย PANDI

10 พฤษภาคม 61 เวลา 15:30 น. บัณฑิตแรงอำเภอเมืองปัตตานีได้ประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่ คุณวงเดือน นิฮะ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี ในการขอสถานที่ติดตั้งตู้(Job Box) จำนวน 1 ตู้ กับท่านไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองปัตตานี เพื่อให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถเข้าถึงบริการหางานผ่านตู้งาน (Job Box) ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองปัตตานี ในการนี้นายอำเภอเมืองได้กรุณาอนุเคราะห์สถานที่บริเวณป้อม อส. ทางเข้าอำเภอ ในการติดตั้งตู้งานดังกล่าว