ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองปัตตานี,
ถ.เดชา ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

084-9956140,088-3955586
nohmee_vee@hotmail.com

เขียนโดย PANDI

19เมษายน2561บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานีร่วมโครงการศูนย์แรงงานอำเภอเคลื่อนที่ให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชนจังหวัดปัตตานี  ซึ่งบัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี ได้นำกลุ่มอาชีพสาธิตการทำสลัดโรลปูอัด  ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ณ อบต.ม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม: ...
เขียนโดย PANDI

กระทรวงแรงงาน ร่วมกับ จังหวัดปัตตานี ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปี 2561 "12 กิจกรรม 12 อำเภอ" ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๆ ละ 16 คน รวม 192 คน แบ่งเป็น ผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ 63 คน ผู้สูงอายุ 18 คน ผู้พิการ 2 คน ผู้มีรายได้น้อย 5 คน และ ผู้ต้องการฝึกอาชีพ 104 คน ดำเนินการระหว่างวันที่ 22 มี.ค. - 5 เม.ย. 61 : ขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนกิจกรรมของกระทรวงแรงงาน