ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองปัตตานี,
ถ.เดชา ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

084-9956140,088-3955586
nohmee_vee@hotmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย aminoh mee
ฮิต: 165

 เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี เข้าร่วมประชุมโครงการ : ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า ๑๐ คน จังหวัดปัตตานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ กิจกรรมที่ ๒ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด โดยมีนายสะนิ  เหมหีม แรงงานจังหวัดปัตตานี  เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมฯ ณ ห้องประชุมพญาตานี ๒ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิวปัตตานี อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี