ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองปัตตานี,
ถ.เดชา ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

084-9956140,088-3955586
nohmee_vee@hotmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย aminoh mee
ฮิต: 311

บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี 

หลักสูตร การออกแบบอินโฟกราฟิกส์  (Infographic) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 23 – 27 ธันวาคม 2560 ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี