ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองปัตตานี,
ถ.เดชา ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

084-9956140,088-3955586
nohmee_vee@hotmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย aminoh mee
ฮิต: 354

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. บัณฑิตแรงงานประจำตำบลรูสะมิแลร่วมกับพัฒนาชุมชนตำบลรูสะมิแล

ลงพื้นที่ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและยากจน กิจกรรมจัดเวทีประชาคมตั้งปณิธานและสัญญาประชาคม (Civil Society) สาขาการทำน้ำยาอเนกประสงค์ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 60 คน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านโคกสำโรง ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ในการนี้บัณฑิตแรงงานฯ ได้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน เช่น การฝึกอาชีพในสาขาต่างๆ ฯลฯ