ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองปัตตานี,
ถ.เดชา ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

084-9956140,088-3955586
nohmee_vee@hotmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย aminoh mee
ฮิต: 400

บัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ

เรื่อง การพัฒนาและเพิ่มสมรรถนะบุคลากรด้วยหลัก 6T (Target - Team - Talk - Think – Take Care - Time) ระหว่าง วันที่ 2-4 มีนาคม 2561 บัณฑิตแรงงานจะนำสิ่งที่ได้ไปทบทวน คิดวิเคราะห์ และนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด