ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองปัตตานี,
ถ.เดชา ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

084-9956140,088-3955586
nohmee_vee@hotmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย aminoh mee
ฮิต: 376

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี ร่วมประชุมเวทีประชาคม การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ซึ่ง บัณฑิตแรงงาน ได้จัดทำเวทีประชาคมในพื้นที่อำเภอเมืองปัตตานี เพื่อจัดทำโครงการ เสนอตามกรอบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ ของประชาชนในพื้นที่พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ภารกิจของกระทรวงแรงงานให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ