ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองปัตตานี,
ถ.เดชา ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

084-9956140,088-3955586
nohmee_vee@hotmail.com

เขียนโดย aminoh mee

วันพุธ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี ได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ของกรมการจัดหางานเกี่ยวกับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว (เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา) ปี พ.ศ. 2562-2563 ณ บริเวณรั้วมัสยิดปากีสถาน ตำบลอาเนาะรู อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

เขียนโดย aminoh mee

วันที่ 31 มกราคม 2563 บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี ร่วมโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี ประจำเดือน มกราคม 2563 โดยมีส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมพบปะ มอบหมายงาน ให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงาน และรับฟัง ปัญหา/อุปสรรค ของการดำเนินงานในพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม: บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี ร่วมโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี...
เขียนโดย aminoh mee

วันอังคาร ที่ 28 มกราคม 2563 บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี ร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการที่ใช้แรงงานต่างด้าว โดยมีนายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธี และนายอรเทพ อินทรสกุล ผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน ให้เกียรติพบปะนายจ้าง/สถานประกอบการฯ ณ ห้องน้ำพราว 1 โรงแรมซี.เอส. ปัตตานี โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี

เขียนโดย aminoh mee

วันพุธ ที่ 29 มกราคม 2563 บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี ร่วมโครงการสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจกันพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรม : ปล่อยปลาและปรับภูมิทัศน์ศูนย์ศิลปชีพบ้านพิเทน ณ ศูนย์ศิลปชีพบ้านพิเทน ม.2 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง

เขียนโดย aminoh mee

วันศุกร์ ที่ 24 มกราคม 2563 บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี ดำเนินโครงการสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจกันพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรม : ทาสีและปรับภูมิทัศน์ศูนย์การเรียนรู้กีรออาตี โดยมีนายณฐนน สุวรรณ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารปกครอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม: บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี ดำเนินโครงการสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจกันพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี...