ศูนย์แรงงานอำเภอยะหริ่ง ต.ยามู ,
อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150

เขียนโดย พรธิณี
หมวด:

วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. - 12.00 น. ประธานบัณฑิตแรงงานแรงงานอำเภอยะหริ่ง  ดำเนินการประชุมและร่วมพบปะ มอบแนวทางการดำเนินงานในพื้นที่ ติดตามงานที่ได้มอบหมายให้แก่บัณฑิตแรงงานอำเภอยะหริ่ง ณ ศูนย์แรงงานอำเภอยะหริ่ง

เขียนโดย พรธิณี
หมวด:

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 บัณฑิตแรงงานประจำตำบลตาลีอายร์ ได้นำแรงงานนอกระบบในพื้นที่ จำนวน 10 คน เข้าร่วมประชุมส้มมนาเครือข่ายเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
หัวข้อ การพัฒนาผู้ประกอบกิจกรรมในยุค 4.0 ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู้ SME 4.0 ประจำปีงบมาณ 2563 
ณ สถานพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี

เขียนโดย พรธิณี
หมวด:

วันจันทร์ ที่ 2 มีนาคม 63 เวลาตั้งแต่ 13.30 - 15.30 น. น.ส.อัจฉรา ปานกำเนิด และน.ส.อัจฉรพรรณ จันทร์ประทีป ปลัดอำเภอประจำตำบลยามู พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านภูมี หมู่ที่4 อสม. บัณฑิตแรงงานประจำตำบลยามู บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ ได้ลงพื้นที่บ้านภูมี หมู่ที่4 เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและมอบเครื่องบริโภค จำนวน3ราย